List/Grid

Tag Archives: Digg

Zemanta Related Posts Thumbnail

Digg và dự án quảng cáo mới: Click càng nhiều chi phí càng ít

Mẫu quảng cáo đang ở chỉ số nhấp chuột cao hơn mức độ trung bình và được chia sẻ ở nhiều trang Digg sẽ giảm chi phí CPC. Ngược lại, các mẫu quảng cáo không đạt được nhiều lượt nhấp chuột hoặc bị hủy thì chi phí sẽ cao hơn.